Ostatnimi czasy dostaję od Was bardzo dużo wiadomości o dozwolony czas pracy pielęgniarek. “Siostro Bożenno, czy oddziałowa może mi wstawić w tygodniu trzy dni pod rząd?”; “Siostro Bożenno, jeśli przedwczoraj miałam noc i jutro mam noc, to czy mogę mieć dzisiaj dzień?” Mam nadzieję, że po przeczytaniu tego wpisu podniesie się świadomość w zakresie dozwolonego czasu pracy pielęgniarek w podmiotach leczniczych.

Wszystkie normy dotyczą pielęgniarek zatrudnionych w podmiocie leczniczym w stosunku umowy o pracę.

Co jest podmiotem leczniczym?

Zgodnie z ustawą z dnia 15 kwietnia 2011 o działalności leczniczej, podmiotem leczniczym jest:

 • Przedsiębiorca, który wykonuje działalność leczniczą (są to wszystkie tzw. “placówki prywatne”),
 • Samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej (SP ZOZ),
 • Jednostki budżetowe, czyli wszystkie jednostki finansowane przez MON, MSW lub ABW, posiadające ambulatorium, ambulatorium z izbą chorych lub lekarza podstawowej opieki zdrowotnej,
 • Instytuty badawcze
 • Fundacje i stowarzyszenia, których celem statutowym jest wykonywanie zadań w zakresie ochrony zdrowia i których statut dopuszcza prowadzenie działalności leczniczej
 • Kościoły, kościelne osoby prawne lub związki wyznaniowe – w zakresie, w jakim wykonują działalność leczniczą.

Podstawowe normy czasu pracy

Czas pracy pielęgniarki zatrudnionej w podmiocie leczniczym na podstawie umowy o pracę, nie może przekraczać 7 godzin 35 minut na dobę i przeciętnie 37 godzin i 55 minut tygodniowo w przeciętnie pięciodniowym tygodniu pracy w przyjętym okresie rozliczeniowym.

Skrócone normy czasu pracy

Jeżeli pielęgniarka zatrudniona jest w pracowni:

 1. Radiologii, radioterapii lub medycyny nuklearnej – gdzie w celach diagnostycznych lub leczniczych stosuje się źródła promieniowania jonizującego lub
 2. fizykoterapii, patomorfologii, histopatologii, cytopatologii, cytodiagnostyki, medycyny sądowej lub prosektoriów,

Czas pracy pielęgniarki nie może przekraczać 5 godzin na dobę i przeciętnie 26 godzin i 15 minut na tydzień w przyjętym okresie rozliczeniowym.

Co to jest “okres rozliczeniowy”?

Okres rozliczeniowy jest to przedział czasu wyrażany najczęściej w miesiącach, rzadziej w tygodniach, na który jest zaplanowana, a później rozliczana praca każdego pracownika zatrudnionego w podmiocie leczniczym. Okres rozliczeniowy w podmiotach leczniczych nie może przekraczać 3 miesięcy.

Jeżeli jednak czas pracy pielęgniarki przedłużony jest z 7 godzin i 35 minut na dobę do 12 godzin na dobę wówczas okres rozliczeniowy nie powinien przekraczać 1 miesiąca. Jednak, w szczególnie uzasadnionych przypadkach, pracodawca może przedłużyć okres rozliczeniowy, nie więcej jednak niż do 4 miesięcy.

Przedłużenie dobowego wymiaru czasu pracy do 12 godzin na dobę

Pielęgniarki zatrudnione w podmiotach leczniczych zgodnie z prawem mogą przedłużyć swój czas pracy do 12 godzin na dobę przy zachowaniu 37 godzin i 55 minut tygodniowo – jeżeli jest to uzasadnione rodzajem pracy lub jej organizacją, a wiemy, że w szpitalach jest to uzasadnione.

Należy pamiętać jednak, że w każdej dobie pielęgniarce zatrudnionej w podmiocie leczniczym przysługuje prawo do co najmniej 11 godzinnego nieprzerwanego odpoczynku, co o ile w trybie dwuzmianowym (dzień/noc) jest to dość łatwe do obliczenia to w trybie trzyzmianowym (rano/popołudnie/noc) lub innym trzeba zwracać szczególną uwagę, aby pielęgniarka miała 11 godzin przerwy pomiędzy zakończeniem, a podjęciem pracy.

“Nadgodziny” czyli dyżur medyczny

Dyżur medyczny jest to wykonywanie czynności zawodowych poza normalnymi godzinami pracy w podmiocie leczniczym wykonującym stacjonarne i całodobowe świadczenia zdrowotne.

Kto może pełnić dyżur medyczny?

Aby pełnić dyżur medyczny należy:

 1. Być pracownikiem wykonującym zawód medyczny
 2. Posiadać wyższe wykształcenie
 3. Być zatrudnionym w podmiocie leczniczym wykonującym działalność leczniczą w rodzaju stacjonarne i całodobowe świadczenia

Liczba godzin dyżuru medycznego wlicza się do czasu pracy, ale w jego ramach pracodawca może polecić pracę w wymiarze przekraczającym 37 godzin 55 minut na tydzień w okresie rozliczeniowym.

Wynagrodzenie za dyżur medyczny

Za czas pełnienia dyżuru medycznego należy się dodatek w wysokości:

 • 100% – za każdą godzinę dyżuru przypadającą w nocy, w niedziele i święta oraz dni wolne od pracy, które są do odbioru za pracę w niedzielę i święta
 • 50%- za wszystkie inne, czyli za każdą godzinę dyżuru, która przypada w innym dniu niż wyżej wymienione.

Klauzula opt-out

Tak samo jak inne zawody medyczne, pielęgniarka może być zobowiązana do pracy w wymiarze przekraczającym 48 godzin tygodniowo. Dotyczy to, tak samo jak w przypadku dyżuru medycznego, jedynie pielęgniarek z wyższym wykształceniem oraz zatrudnionym w podmiocie leczniczym wykonującym działalność leczniczą w rodzaju stacjonarne i całodobowe świadczenia zdrowotne

UWAGA!
Aby pracować w wymiarze przekraczającym przeciętnie 48 godzin na tydzień w przyjętym okresie rozliczeniowym, musisz wyrazić na to zgodę na piśmie. Zgodę można cofnąć w każdej chwili, informując uprzednio o tym pracodawcę na piśmie z zachowaniem miesięcznego okresu wypowiedzenia.

Wynagrodzenie za pracę przy klauzuli opt-out

Za pracę w wymiarze przekraczającym przeciętnie 48 godzin na tydzień należy się wynagrodzenie powiększone o stosowne dodatki za każdą godzinę pracy przekraczającą wyżej wymieniony limit:

 • 100% – za każdą godzinę dyżuru przypadającą w nocy, w niedziele i święta oraz dni wolne od pracy,
 • 50%- za wszystkie inne, czyli za każdą godzinę dyżuru, która przypada w innym dniu niż wyżej wymienione.

Dyżur pod telefonem

Pielęgniarki pracujące w podmiocie leczniczym wykonującym działalność leczniczą w rodzaju stacjonarne i całodobowe świadczenia zdrowotne oraz posiadające wyższe wykształcenie mogą pełnić tzw. “dyżur pod telefonem” czyli pozostać w gotowości do udzielania świadczeń zdrowotnych.

UWAGA!
W przypadku wezwania do podmiotu leczniczego jesteśmy traktowani tak, jakbyśmy pełnili dyżur medyczny!

Wynagrodzenie za dyżur pod telefonem

Za każdą godzinę pozostawania w gotowości przysługuje wynagrodzenie w wysokości 50% stawki godzinowej wynagrodzenia zasadniczego. Inaczej mówiąc należy kwotę miesięcznych zarobków podzielić przez liczbę godzin wypadających w danym miesiącu i z uzyskanej kwoty wyciągnąć 50%.

Jeśli w Waszych zakładach pracy macie problemy z wyegzekwowaniem praw pracowniczych zgłoście się do najbliższego okręgowego inspektoratu pracy. Adresy placówek znajdziecie TUTAJ

Źródło:
http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20111120654/T/D20110654L.pdf
https://www.pip.gov.pl/pl/f/v/195796/ul%20CzasPracy-w-podm-lecznicz-Internet.pdf
https://www.pip.gov.pl/pl/f/v/97337/czas-sluzba.pdf
http://www.zgzza.pl/index.php/opinie-prawne/134-opinia-prawna-w-sprawie-niektorych-zagadnien-zwiazanych-z-wynagrodzeniem-lekarzy-pracujacych-na-dyzurach-medycznych-i-w-ramach-opt-out.html


0 Komentarzy

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *